สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
1381 ถ.ประชาราษฎร์ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทร 0 28363000 ต่อ 4195, 4137 โทรสาร 0 28363000 ต่อ 4194

Division of Science
Faculty of Science and Technology
Rajamangala University of Technology Phra Nakhon
1381 Pracharaj, Bangsue, Bangkok 10800
Tel +66 28363000 ext.4195, 4137
Fax. +66 2363000 ext.4194

http://www.sc.sci.rmutp.ac.th
E-mail: woravith.c@rmutp.ac.th
…………………………………..

เบอร์ภายใน
กลุ่มวิชาเคมี  0 28363000 ต่อ 4195
กลุ่มวิชาฟิสิกส์ และชีววิทยา 0 28363000 ต่อ 4137

แผนที่ตั้ง
ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น