กลุ่มวิชาเคมี (Chemistry Division)
หมายเลขติดต่อ 02-8363000 ต่อ 4195


ผู้ช่วยศาสตราจารย์สังเวย เสวกวิหารี
……
E-mail: dumyai@hotmail.com


ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดมวิชา พลเยี่ยม
Assist.Prof.Udomdeja Polyium
E-mail: u.polyium@gmail.com


อ.ธนาพร บุญชู
Thanaporn Boonchoo
E-mail: paechem@yahoo.com


อ.อัญชนา ขัตติยะวงศ์
Miss Anchana Kuttiyawong
E-mail: anchana.kae@yahoo.co.th


ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ
Woravith Chansuvarn, Ph.D. (Chemistry)
E-mail: woravith.c@rmutp.ac.th
Website
Facebook


อ.สิริรัตน์ พานิช (ลาศึกษาต่อปริญญาเอก)
Miss Sirirat Panich
E-mail: Sirirat.p@rmutp.ac.th

………………………………………………………………………………………….

กลุ่มวิชาฟิสิกส์ (Physics Division)
หมายเลขติดต่อ 02-8363000 ต่อ 4137


ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริน สิระธนกุล
….


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนัฏฐา อำนวยวัฒนะกุล
….
E-mail: tanutta2008@hotmail.com


ดร.ชัชวาล ศรีภักดี
Chatchawal Sripakdee, Ph.D. (Applied Physics)
E-mail: chatchawal.s@rmutp.ac.th

ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์


อ.วราวุฒิ พุทธให้ (ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)
….
E-mail: waravut8@yahoo.com

………………………………………………………………………………………….


กลุ่มวิชาชีวิทยา (Biology Division)
หมายเลขติดต่อ 02-8363000 ต่อ 4137


E-mail: อ.ประยุทธ สุวรรณศรี
….


ผศ.เพ็ชรรัตน์ เวฬุคามกุล
Mrs.Petcharat Werukamkul
E-mail: p_werukamkul@hotmail.com

………………………………………………………………………………………..