จำนวนผลงานวิจัยของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง)
—————————————————————————————-

banner-2

banner-8
TCI_Banner

งานวิจัยได้รับการสนับสนุนตามปีงบประมาณ

ผลงานวิจัยตีพิมพ์  More

Research Links

ระเบียบการวิจัย มทร.พระนคร

 • ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ.2547 [download]
 • เอกสารแนบท้ายระเบียบสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลว่าด้วยการเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ.2547 [download]
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินอุดหนุนบุคลากรเพื่อไปเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ. 2551 [download]
 • ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. 2555 [download]

แบบฟอร์มงานวิจัย

 • สัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย (ฉบับปี 2555) [download]
 • แผนการใช้จ่ายเงินในการดำเนินการวิจัย  (แบบ วจ.1) [download]
 • สรุปรายงานการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัย (แบบ วจ.2) [download]
 • แบบรายงานความก้าวหน้า (แบบ ต-1 ช/ด) [download]
 • รายงานสรุปผลการดำเนินงานวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัย (แบบ สว.1) [download]
 • รายงานสรุปผลการดำเนินงานวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย (แบบ สว.2) [download]
 • แบบฟอร์มการส่งข้อมูลวิจัย [download]
 • แบบเสนอของบประมาณวิจัยเงินรายได้หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 [download]
 • คำอธิบาย แบบ ว-1ด  [download]
 • แบบเสนอโครงการวิจัยสถาบัน  (แบบ สวพ–วส-1) [download]
 • แบบรายงานความก้าวหน้า (แบบ สวพ–วส-2) [download]
 • แบบรายงานการเผยแพร่ผลงาน โครงการวิจัยสถาบัน (แบบ สวพ–วส-3) [download]
 • แบบเสนอโครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่ (แบบสวพ-สสน-1) [download]
 • แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่ (แบบสวพ-สสน-2) [download]
 • แบบรายงานการเผยแพร่ผลงานโครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่ (แบบสวพ-สสน-3) [download]
 • แบบข้อตกลงการรับทุนโครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่ (แบบสวพ-สสน-4) [download]
 • โครงการเอกสารและซีดีเผยแพร่ (แบบ วบ-01-10) [download]
 • แบบรายงานทุกวันที่ 10 [download]

รายชื่อวารสารวิชาการ

ฐานข้อมุลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank)
> รายชื่อวารสารจากฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR
รายชื่อวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฎอยู้ในประกาศของ สมศ.
> รายชื่อวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฎอยู่ในประกาศของ สมศ.
รายชื่อวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับของ สกอ.
> กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับนานาชาติ
> กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชาติ
ฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI)
> รายชื่อวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ฐานข้อมูลและวารสารที่ สกว. ยอมรับ
> กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

>> Comment