กลุ่มวิชาเคมี

วิชาแกน

วิชาชีพบังคับ

………………………………………………………………………………..
กลุ่มวิชาฟิสิกส์

………………………………………………………………………………..
กลุ่มวิชาชีววิทยา

  • 02-611-101
  • 02-611-102
  • 02-611-103
  • 02-611-104

………………………………………………………………………………..
กลุ่มวิชาเลือก