การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ AAS เพื่อการสอนและงานวิจัย”

กลุ่มวิชาเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ AAS เพื่อการเรียนการสอนและงานวิจัย” ทั้งนี้จึงขอเรียนเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการได้ในระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวิเคราะห์ (9407) ชั้น 4 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยให้ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมอบรมภายในวันที่ 11 มีนาคม 2556

หัวข้อการฝึกอบรม ประกอบด้วย

 • หลักการวิเคราะห์และส่วนประกอบเครื่องมือวิเคราะห์ GF-AAS
 • ปฏิบัติการวิเคราะห์โดยเทคนิคเปลวไฟ
 • ปฏิบัติการวิเคราะห์โดยเทคนิคกราไฟต์
 • ปฏิบัติการวิเคราะห์โดยเทคนิค Hydride generation
 • > กำหนดการจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
  > ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตอบรับ [word] [pdf]

  ติดต่อสอบถาม 0 2913 2424 ต่อ 195 (ดร.วรวิทย์) e-mail: woravith.c@hotmail.com

  Comments are closed.