เชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2555

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กำหนดจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2555 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศูนย์พระนครเหนือ) เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป โดยมีกิจกรรมนิทรรศการวิชาการ การประกวดเครงงานวิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบคำถามทางวิทยาศาสตร์

กิจกรรมภายในงาน

๑. การบรรยายพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ อาคารเอนกประสงค์ ชั้น ๗ วันที่ ๑๖ ส.ค.๒๕๕๕

1.1 การบรรยายพิเศษเรื่อง “Power law – รูปแบบทางวิทยาศาสตร์ที่ซ่อนในมิติธรรมชาติ” โดย ดร.สุรเชษฐ์  หลิมกำเนิด ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (คณะกรรมการตัดสินรายการวิทยสัปยุทธ์)

1.2 การบรรยายพิเศษเรื่อง “Power law – รูปแบบทางวิทยาศาสตร์ที่ซ่อนในมิติธรรมชาติ”การบรรยายพิเศษเรื่อง “วิทยาศาสตร์ลวงโลก (pseudoscience) กับบริบทชีวิตคนไทย” โดย ผศ.ดร.เจษฏา เด่นดวงบริพันธ์  ภาควิชาชีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๒. กิจกรรมนิทรรศการ ณ อาคารเอนกประสงค์ ชั้น ๑

๒.๑ การจัดแสดงบูธวิชาการ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาการสิ่งแวดล้อมฯ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์และสถิตประยุกต์ และสาขาวิชาของคณะวิศวกรรมศาสตร์

๒.๒ การจัดแสดงบูธวิชาการและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ของหน่วยภาคเอกชนเช่น ปตท และ กฝผ เป็นต้น

๒.๓ การแสดงดนตรีสากลของกลุ่มนักศึกษา (RMUTP band)

๓. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์/สิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา

๓.๑ หัวข้อโครงงานแบ่งเป็น ๒ หัวข้อคือ

๑)  โครงงานวิทยาศาสตร์ด้านความคิดสร้างสรรค์

๒)  โครงงานวิทยาศาสตร์ด้านการประยุกต์ใช้ใหม่จากวัสดุใช้แล้ว

๓.๒ กำหนดส่งโครงงาน ภายในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ห้อง ๙๔๐๘ พร้อมส่งแบบฟอร์มสรุปโครงงาน (RMUTPSciweek55_1)

๓.๓ ผลงานที่ได้รับการพิจารณาต้องนำเสนอแบบบรรยายสรุปโครงการต่อคณะกรรมการ ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๒.๓๐ น.

๓.๔ การตัดสินและประกาศผลวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๕.๓๐ น. โดยการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

๓.๕ เกณฑ์การตัดสิน

๑)  ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านความคิดสร้างสรรค์

– ความคิดสร้างสรรค์ของผู้ทำต่อโครงงาน ๕๐%

– ประโยชน์ของโครงงานที่ใช้ในการแก้ปัญหาหรือเพิ่มคุณค่า/มูลค่าให้แก่ครัวเรือน ชุมชนหรือสังคม ๕0%

๒)  โครงงานวิทยาศาสตร์ด้านการประยุกต์ใช้ใหม่จากวัสดุใช้แล้ว

– ความคิดสร้างสรรค์ของผู้ทำต่อโครงงานด้านการนำวัสดุใช้แล้วมาใช้ใหม่ได้อย่างมีประสทธิภาพ ๔๐%

– แนวทางการเลือกใช้วัสดุใช้แล้ว ๓๐%

– ประโยชน์ของโครงงานที่ใช้ในการแก้ปัญหาหรือเพิ่มคุณค่า/มูลค่าให้แก่ครัวเรือน ชุมชนหรือสังคม ๓๐%

๓.๖ เงินรางวัล รางวัลชนะเลิศ รางวัลละ ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศ รางวัลละ ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย รางวัลละ ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

๔ การเสนอผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์แบบโปสเตอร์

๔.๑ เตรียมโปสเตอร์มาเอง

– ขนาดโปสเตอร์ประมาณกว้าง ๘๐ ซม. ยาว ๑๐๐ ซม.

– เนื้อหาให้ครอบคลุม ตามรูปแบบทั่วไปของการนำเสนองานวิจัยแบบโปสเตอร์

๔.๒ ผู้จัดงานจัดทำเตรียมโปสเตอร์ให้

– ท่านสามารถส่งข้อมูลตามแบบฟอร์ม RMUTPSciweek55_2 ภายในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ มายังอีเมล woravith.c@rmutp.ac.th

๕ การประกวดโปสเตอร์และบอร์ดนิทรรศการ

–  โปสเตอร์และบอร์ดนิทรรศการที่ได้รับการพิจารณาจะได้รับเกียรติบัตร

๖ การแข่งขันตอบคำถามทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

– ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าแข่งขันตอบคำถามที่โต๊ะลงทะเบียน กำหนดทีมละ ๒ คน แบ่งเป็นประเภทระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา

– วันและเวลาในการแข่งขัน วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ลานจัดกิจกรรม (ชั้น ๑ อาคารกิจการนักศึกษา)

– ผู้ชนะเลิศจะได้รับเกียรติบัตร

Comments are closed.