Archive for ตุลาคม, 2013

ขอถวายส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

Sangaraj

ขอน้อมถวายความอาลัยยิ่ง ในการสิ้นพระชนม์ ของค์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
ขอน้อมส่งเสด็จ สู่อนุปาทิเสสนิพพาน