Archive for พฤษภาคม, 2013

การทำสบู่สมุนไพรมะหาด

วันที่ 2-3 พ.ค. 2556 ที่ผ่านมา อาจารย์อัญชนา ขัตติยะวงศ์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากร ร่วมกับ อาจารย์ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำสบู่สมุนไพรมะหาด พิมเสนน้ำ และยาหม่องน้ำ ให้กับชุมชนบางไผ่ หมู่ 2 ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี

งานบริการวิชาการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เคมีจากวัสดุธรรมชาติ

วันที่ 27 เมษายน 2556 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์เคมีจากวัสดุธรรมชาติเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์” ให้กับชุมชนข้างธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาพระราม 6 และชุมชนศรีบุญยืน ตลาดเขมา โดยมี อ.อัญชนา ขัตติยะวงศ์ ดร.กัลทิมา เชาว์ชาญชัยกุล อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากรหลัก ในการฝึกอบรมทำสบู่เหลวและสบู่แข็งโดยใช้มะหาดเป็นสมุนไพร