Archive for มิถุนายน, 2012

การศึกษาและดูงานการประยุกต์ใช้แสงซินโครตรอน

อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกิจกรรมศึกษาและดูงานการประยุกต์ใช้แสงซินโครตรอน  ณ.สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม  2555

แสงซินโครตรอนกำลังได้รับความนิยมอย่างมากในการประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ ทั้งทางวิทยาศาตร์และโบราณคดี ความรู้ของแสงซินโครตรอนสามารถศึกษา ได้อย่างละเอียดที่ http://www.slri.or.th

นอกจากกิจกรรมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการแสงสยามแล้ว ทางคณะได้ร่วมศึกษาการกิจกรรมทางด้านฟาร์มเกษตรของ มทส. ที่เกี่ยวกับการวิจัยการปลูกพืชไร้ดิน ตลอดจนได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินและการวิจัยเกี่ยวกับโครงกระดูกไดโนเสาร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วย
> ภาพกิจกรรม ณ.สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน