Archive for the ‘ข่าวประชาสัมพันธ์’ Category

ขอถวายส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

Sangaraj

ขอน้อมถวายความอาลัยยิ่ง ในการสิ้นพระชนม์ ของค์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
ขอน้อมส่งเสด็จ สู่อนุปาทิเสสนิพพาน

งานบริการวิชาการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เคมีจากวัสดุธรรมชาติ

วันที่ 27 เมษายน 2556 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์เคมีจากวัสดุธรรมชาติเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์” ให้กับชุมชนข้างธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาพระราม 6 และชุมชนศรีบุญยืน ตลาดเขมา โดยมี อ.อัญชนา ขัตติยะวงศ์ ดร.กัลทิมา เชาว์ชาญชัยกุล อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากรหลัก ในการฝึกอบรมทำสบู่เหลวและสบู่แข็งโดยใช้มะหาดเป็นสมุนไพร

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ AAS เพื่อการสอนและงานวิจัย”

กลุ่มวิชาเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ AAS เพื่อการเรียนการสอนและงานวิจัย” ทั้งนี้จึงขอเรียนเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการได้ในระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวิเคราะห์ (9407) ชั้น 4 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยให้ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมอบรมภายในวันที่ 11 มีนาคม 2556

หัวข้อการฝึกอบรม ประกอบด้วย

 • หลักการวิเคราะห์และส่วนประกอบเครื่องมือวิเคราะห์ GF-AAS
 • ปฏิบัติการวิเคราะห์โดยเทคนิคเปลวไฟ
 • ปฏิบัติการวิเคราะห์โดยเทคนิคกราไฟต์
 • ปฏิบัติการวิเคราะห์โดยเทคนิค Hydride generation
 • > กำหนดการจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
  > ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตอบรับ [word] [pdf]

  ติดต่อสอบถาม 0 2913 2424 ต่อ 195 (ดร.วรวิทย์) e-mail: woravith.c@hotmail.com

  ข่าวการศึกษา : ถ่านเปลือกมังคุด

  ผลงานวิจัย ถ่านเปลือกมังคุด ของ ผศ.สังเวย เสวกวิหารี ได้รับการยอมรับในวงกว้างโดยได้รับการเผยแพร่ผ่านทางหนังสือพิมพ์และรายการทางโทรทัศน์ และล่าสุดได้มีการบันทึกเทปในรายการกระจกหกด้าน ทางช่อง 7 ไปเมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2555 ที่ผ่านมา

  – ข่าวหนังสือพิมพ์บ้านเมือง >> More
  – ข่าวหนังสือพิมพ์ข่าวสด >> More

  >> Comment

  ถ่านเปลือกมังคุด เชื้อเพลิงชั้นยอด ผลงานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ฯ
  >สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังเวย เสวกวิหารี โทร 0-2913-2424 ต่อ 195

  เชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2555

  ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กำหนดจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2555 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศูนย์พระนครเหนือ) เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป โดยมีกิจกรรมนิทรรศการวิชาการ การประกวดเครงงานวิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบคำถามทางวิทยาศาสตร์

  กิจกรรมภายในงาน

  ๑. การบรรยายพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ อาคารเอนกประสงค์ ชั้น ๗ วันที่ ๑๖ ส.ค.๒๕๕๕

  1.1 การบรรยายพิเศษเรื่อง “Power law – รูปแบบทางวิทยาศาสตร์ที่ซ่อนในมิติธรรมชาติ” โดย ดร.สุรเชษฐ์  หลิมกำเนิด ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (คณะกรรมการตัดสินรายการวิทยสัปยุทธ์)

  1.2 การบรรยายพิเศษเรื่อง “Power law – รูปแบบทางวิทยาศาสตร์ที่ซ่อนในมิติธรรมชาติ”การบรรยายพิเศษเรื่อง “วิทยาศาสตร์ลวงโลก (pseudoscience) กับบริบทชีวิตคนไทย” โดย ผศ.ดร.เจษฏา เด่นดวงบริพันธ์  ภาควิชาชีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ๒. กิจกรรมนิทรรศการ ณ อาคารเอนกประสงค์ ชั้น ๑

  ๒.๑ การจัดแสดงบูธวิชาการ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาการสิ่งแวดล้อมฯ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์และสถิตประยุกต์ และสาขาวิชาของคณะวิศวกรรมศาสตร์

  ๒.๒ การจัดแสดงบูธวิชาการและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ของหน่วยภาคเอกชนเช่น ปตท และ กฝผ เป็นต้น

  ๒.๓ การแสดงดนตรีสากลของกลุ่มนักศึกษา (RMUTP band)

  ๓. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์/สิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา

  ๓.๑ หัวข้อโครงงานแบ่งเป็น ๒ หัวข้อคือ

  ๑)  โครงงานวิทยาศาสตร์ด้านความคิดสร้างสรรค์

  ๒)  โครงงานวิทยาศาสตร์ด้านการประยุกต์ใช้ใหม่จากวัสดุใช้แล้ว

  ๓.๒ กำหนดส่งโครงงาน ภายในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ห้อง ๙๔๐๘ พร้อมส่งแบบฟอร์มสรุปโครงงาน (RMUTPSciweek55_1)

  ๓.๓ ผลงานที่ได้รับการพิจารณาต้องนำเสนอแบบบรรยายสรุปโครงการต่อคณะกรรมการ ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๒.๓๐ น.

  ๓.๔ การตัดสินและประกาศผลวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๕.๓๐ น. โดยการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

  ๓.๕ เกณฑ์การตัดสิน

  ๑)  ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านความคิดสร้างสรรค์

  – ความคิดสร้างสรรค์ของผู้ทำต่อโครงงาน ๕๐%

  – ประโยชน์ของโครงงานที่ใช้ในการแก้ปัญหาหรือเพิ่มคุณค่า/มูลค่าให้แก่ครัวเรือน ชุมชนหรือสังคม ๕0%

  ๒)  โครงงานวิทยาศาสตร์ด้านการประยุกต์ใช้ใหม่จากวัสดุใช้แล้ว

  – ความคิดสร้างสรรค์ของผู้ทำต่อโครงงานด้านการนำวัสดุใช้แล้วมาใช้ใหม่ได้อย่างมีประสทธิภาพ ๔๐%

  – แนวทางการเลือกใช้วัสดุใช้แล้ว ๓๐%

  – ประโยชน์ของโครงงานที่ใช้ในการแก้ปัญหาหรือเพิ่มคุณค่า/มูลค่าให้แก่ครัวเรือน ชุมชนหรือสังคม ๓๐%

  ๓.๖ เงินรางวัล รางวัลชนะเลิศ รางวัลละ ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

  รางวัลรองชนะเลิศ รางวัลละ ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

  รางวัลชมเชย รางวัลละ ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

  ๔ การเสนอผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์แบบโปสเตอร์

  ๔.๑ เตรียมโปสเตอร์มาเอง

  – ขนาดโปสเตอร์ประมาณกว้าง ๘๐ ซม. ยาว ๑๐๐ ซม.

  – เนื้อหาให้ครอบคลุม ตามรูปแบบทั่วไปของการนำเสนองานวิจัยแบบโปสเตอร์

  ๔.๒ ผู้จัดงานจัดทำเตรียมโปสเตอร์ให้

  – ท่านสามารถส่งข้อมูลตามแบบฟอร์ม RMUTPSciweek55_2 ภายในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ มายังอีเมล woravith.c@rmutp.ac.th

  ๕ การประกวดโปสเตอร์และบอร์ดนิทรรศการ

  –  โปสเตอร์และบอร์ดนิทรรศการที่ได้รับการพิจารณาจะได้รับเกียรติบัตร

  ๖ การแข่งขันตอบคำถามทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  – ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าแข่งขันตอบคำถามที่โต๊ะลงทะเบียน กำหนดทีมละ ๒ คน แบ่งเป็นประเภทระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา

  – วันและเวลาในการแข่งขัน วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ลานจัดกิจกรรม (ชั้น ๑ อาคารกิจการนักศึกษา)

  – ผู้ชนะเลิศจะได้รับเกียรติบัตร