Archive for the ‘KM’ Category

KM การจัดทำหลักสูตร

ในวันที่ 20 สิงหาคม 2555 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการจัดทำหลักสูตร โดยมี นายมนตรี รัตนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมให้คำปรึกษาถึงแนวทางในการเปิดหลักสูตรใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยแนวทางเริ่มต้นทางสาขาวิขาวิทยาศาสตร์ ได้เริ่มศึกษาแนวโน้มและปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น ความต้องการของผู้เรียน ความต้องการของผู้ประกอบการ ความสอดคล้องของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โดยทางกลุ่มฟิสิกส์ได้เสนอเปิดสาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม ส่วนกลุ่มวิชาเคมีได้เสนอขอเปิดสาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อม

จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์ในสาขา ทำให้เกิดแนวทางในการดำเนินงานดังนี้
1. การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นสนับสนุนในด้านต่างๆ ของการเปิดสาขาวิชาใหม่ เช่นด้านอัตรากำลัง ด้านเครื่องมือ ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ด้านงานวิจัย ด้านการหารายได้ เป็นต้น ทั้งนี้จากข้อเสนอแนะก็ควรจัดศูนย์ความเป็นเลิศที่มีหลายภาระกิจที่ครอบคุมในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นการบูรณาการได้อย่างสมบูรณ์
2. การจัดทำหลักสูตร จะต้องทำการสำรวจความต้องการของผู้เรียน ผู้ที่สนใจ และผู้ประกอบการในการต้องการบัณฑิตในด้านใด ดังนั้นทางสาขาวิชาจะต้องดำเนินการในด้านนี้ให้ชัดแจ้งเสียก่อน
(ต่อ)


การศึกษาและดูงานการประยุกต์ใช้แสงซินโครตรอน

อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกิจกรรมศึกษาและดูงานการประยุกต์ใช้แสงซินโครตรอน  ณ.สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม  2555

แสงซินโครตรอนกำลังได้รับความนิยมอย่างมากในการประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ ทั้งทางวิทยาศาตร์และโบราณคดี ความรู้ของแสงซินโครตรอนสามารถศึกษา ได้อย่างละเอียดที่ http://www.slri.or.th

นอกจากกิจกรรมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการแสงสยามแล้ว ทางคณะได้ร่วมศึกษาการกิจกรรมทางด้านฟาร์มเกษตรของ มทส. ที่เกี่ยวกับการวิจัยการปลูกพืชไร้ดิน ตลอดจนได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินและการวิจัยเกี่ยวกับโครงกระดูกไดโนเสาร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วย
> ภาพกิจกรรม ณ.สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน