Warning: copy(/var/www/virtual/sc/wp-content/wflogs//GeoLite2-Country.mmdb): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/virtual/sc/wp-content/plugins/wordfence/lib/wordfenceClass.php on line 1759
กิจกรรม - Division of Science, Faculty of Science and Technology

Archive for the ‘กิจกรรม’ Category

การทำสบู่สมุนไพรมะหาด

วันที่ 2-3 พ.ค. 2556 ที่ผ่านมา อาจารย์อัญชนา ขัตติยะวงศ์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากร ร่วมกับ อาจารย์ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำสบู่สมุนไพรมะหาด พิมเสนน้ำ และยาหม่องน้ำ ให้กับชุมชนบางไผ่ หมู่ 2 ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี

งานบริการวิชาการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เคมีจากวัสดุธรรมชาติ

วันที่ 27 เมษายน 2556 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์เคมีจากวัสดุธรรมชาติเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์” ให้กับชุมชนข้างธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาพระราม 6 และชุมชนศรีบุญยืน ตลาดเขมา โดยมี อ.อัญชนา ขัตติยะวงศ์ ดร.กัลทิมา เชาว์ชาญชัยกุล อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากรหลัก ในการฝึกอบรมทำสบู่เหลวและสบู่แข็งโดยใช้มะหาดเป็นสมุนไพร

การศึกษาและดูงานการประยุกต์ใช้แสงซินโครตรอน

อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกิจกรรมศึกษาและดูงานการประยุกต์ใช้แสงซินโครตรอน  ณ.สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม  2555

แสงซินโครตรอนกำลังได้รับความนิยมอย่างมากในการประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ ทั้งทางวิทยาศาตร์และโบราณคดี ความรู้ของแสงซินโครตรอนสามารถศึกษา ได้อย่างละเอียดที่ http://www.slri.or.th

นอกจากกิจกรรมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการแสงสยามแล้ว ทางคณะได้ร่วมศึกษาการกิจกรรมทางด้านฟาร์มเกษตรของ มทส. ที่เกี่ยวกับการวิจัยการปลูกพืชไร้ดิน ตลอดจนได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินและการวิจัยเกี่ยวกับโครงกระดูกไดโนเสาร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วย
> ภาพกิจกรรม ณ.สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน